Како што корисниците на кредити добиваат поповолни заеми од банките кога нивната бодовна потврда или способност за однапред плаќање е висока, така и во деловниот свет, оние компании кои можат да се пофалат со добри резултати во финансиските извештаи имаат повеќе шанси да склучат успешни партнерства.

Имањето навремени и проверени информации е исклучително важно за донесување клучни деловни одлуки. Одлуките за стратешка соработка, избор на добавувачи со најдобар квалитет или влегување на пазар преполн со конкуренција не смеат да се носат ненадејно и без претходна длабинска анализа. Работењето на компанијата најдобро може да се толкува преку преглед на нивните детални финансиски извештаи, со споредување на најновите резултати со оние од претходните неколку години, со цел дополнително да се утврдат трендовите во менаџментот и да се увидат вистинските причини за нивните можни подеми и падови.

Редовното поднесување извештаи, нивно правилно пополнување и прикажување на сите релевантни параметри на билансот на успех и билансот на состојба, станаа законска обврска во сите европски земји, што придонесува за транспарентност на работењето на секоја поединечна компанија, и следствено на целата економија наведува Бизнис.рс.

Годишните извештаи на компаниите и претприемачите на ниво на секоја држава се собираат од овластени национални регистри. На пример, во Србија тоа е Агенцијата за економски регистри (АПР), во Хрватска Финансиската агенција (ФИНА), а во Северна Македонија Централниот регистар. Овие институции, покрај годишните извештаи на компаниите, прават списоци и по други основи, како судски забрани или дозвола за градба, составуваат статистички билтени и суштински претставуваат врска меѓу граѓаните и економијата, притоа постојано подигајќи го нивото на транспарентност на деловниот свет.

Во исто време, овие регистри се однесуваат и според пазарните принципи, со продажба на пакети извештаи според утврдени ценовници, најчесто на големи рејтинг компании.

Централниот регистар на Република Северна Македонија претставува централна информативна база на правни и други релевантни податоци внесени во него. Податоците внесени во Централниот регистар електронски се обработуваат, комбинираат, селектираат, чуваат и им се ставаат на располагање на заинтересираните корисници. Моментално се состои од 27 канцеларии лоцирани во сите поголеми градови во Северна Македонија, кои се поврзани со IPVPN (виртуелна приватна мрежа базирана на Интернет протокол) што овозможува лесен влез и пристап до податоци за сите корисници низ државата.

Компаниите за кредитен рејтинг во суштина се занимаваат со економска аналитика, доделување рејтинзи и оценување на финансиската моќ на компаниите, како и различни односи во главните деловни показатели, од приходите и профитот до способноста за исполнување на обврските. Добар рејтинг имплицира дека компанијата е доверлива и се препорачува за соработка.

Компанијата за кредитен рејтинг и аналитика по договор набавува пакети од сите годишни финансиски извештаи од националните регистри во регионот, врз основа на кои потоа креира длабински деловни анализи за сопствените потреби, како и за потребите на своите клиенти. Затоа, порталот CompanyWall Business ги содржи најновите верзии на годишните извештаи на компанијата, заедно со понудата за напредно пребарување по многу избрани параметри, со цел да се утврди ликвидноста, профитабилноста или економското вмрежување на набљудуваните компании.

Врз основа на соработката со Централниот регистар, CompanyWall Business е првата компанија за кредитен рејтинг која ги собра и презентираше годишните извештаи на сите македонски компании и претприемачи за 2022 година. Според договорот, оваа компанија платила 7.515.500 денари за пакет годишни извештаи и евиденција на статусни промени на сите правни лица во Северна Македонија за 2022 година.

„Многу се радуваме на оваа соработка, која последователно ќе донесе големи придобивки за нашите крајни корисници, претставници на деловниот свет во Северна Македонија и целиот регион. CompanyWall работи во СловенијаХрватскаСрбијаБосна и ХерцеговинаЦрна ГораСеверна МакедонијаОбединетото Кралство и Унгарија. Во овие наведени земји, собираме податоци за деловното работење на сите стопански субјекти, создаваме единствени бази на податоци со информации со долгогодишното деловно работење на компаниите, структурирани на таков начин што на нивните корисници им овозможуваат прецизен увид во деловните резултати, со дополнителна услуга на напредно пребарување што овозможува полесно пронаоѓање на релевантни индикатори“, објаснува Клемен Кљун, извршен директор на CompanyWall.

Само во шесте земји од поранешна Југославија тоа е корпус на податоци од годишни извештаи за повеќе од 930.000 правни лица. CompanyWall Business ги купува сите од националните регистри и државните финансиски агенции според одобрени ценовници, за да има официјални, најточни и најсовремени информации.

„За активните учесници на регионалниот пазар и професионалните економисти кои сакаат подлабок увид во економските движења, овие податоци можат да бидат од клучно значење. „CompanyWall им нуди на деловните корисници своја напредна услуга, која благодарение на транспарентниот и логичен интерфејс, овозможува брзо пребарување и помош во креирањето на компаративна анализа на деловните резултати на учесниците во локалната или регионалната економија“, посочува г-дин Кљун.

Покрај тоа, корисниците можат да користат многу ефикасен „помошник“ во потрагата по квалитетен партнер. Имено, системот за кредитен рејтинг кој CompanyWall Business го доделува целосно објективно и како резултат на пресметката на клучните статистички показатели од финансиските извештаи може да биде клучен водич за пронаоѓање на компании кои имаат не само добри конечни резултати, туку и голема способност да ги исполнат своите обврски.