За светињите:
Човек не смее да го целива ликот на иконата, доволно е да ја целива рамката со свештен страв. Треба да се целива со љубов и надеж.
Светата вода и нафората многу укрепуваат. Треба да се земаат со вера.
ТРОИЧНИК