Курсеви на Народната банка на Република Македонија при вршење на платниот промет со странство за потребите на државните органи

Курсната листа е формирана на 07.12.2021 која се применува од 00:00 часот на 08.12.2021 година до почетокот на важење на новата Курсна листа.