Ова е извадок од Кривичниот законик на РМ. Одредбата е актуелна поради хавараијата во ОХИС. За да постои ова дело, потребно да бидат исполнети неколку услови:

-да станува збор за отров (супстанцата излеана во ОХИС несомнено е отров)

-да е предизвикана значителна опасност за телото на луѓето (хаваријата е во непосредна близина на населени места, но во прашање е здравјето на луѓето кои биле внатре)

-став 2 се однесува на мерките кои требало да ги преземе, а евентуално не ги презеле службеното или во овој случај одоговорното лице од компанијата која ги вршела работите со отровот

– став 4 ја покрива ситуацијата кога до хаваријата дошло поради небрежност што би значело дека треба да се провери дали компанијата и одговорните лица ги презеле сите потребни мерки за да не дојде до тоа – на пример дали ако проблем е некој вентил, неговата функционалност била проверена пред да се започне со операцијата со отровот и сл.

За да се провери сето ова, задолжително е, и не подлежи на субјективна оценка, излегување на јавен обвинител на лице место. Можел да ги земе со себе и сите оние што на времето држеа прес конференции со маски, како Шеќеринска, на пример. Колку што ни е познато, досега нема информација дека јавен обвинител тоа го сторил.