Податокот е преземен од

https://mojvozduh.eu/web/#draw?station=11Oktomvri&pollutant=AQI&country=mk&selectedStationType=1&language=mk