„СИТЕ КЛИНИЧКИ НА ФИЛИПЧЕ“
колаж масло на платно,
незавршено дело три години