По оддржаниот прв состанок Меѓуресорската работна група за извршување на обврските од Преспанскиот договор донесе одлуки во врска со потребните мерки и активности за извршување на обврските на Република Северна Македонија со индикативни временски рокови за нивна реализација.

Согласно одлуките, Народната банка со оглед на комплексноста на постапката треба да направи анализа и план на неопходните активности за постепена замена на банкнотите, со оценета временска динамика, во рамките на редовните нови емисии, водејќи сметка за макроекономската стабилност, а првите нови банкноти со новото име на Народната банка би можеле да бидат изготвени на почетокот на 2020 година. Потоа, сукцесивно, да бидат целосно заменети најдоцна во рок од пет години од отварањето на релевантното ЕУ поглавје.