Можноста за дискреционо постапување во смисла на овозможување предвремено полагање на правосуден испит нема врска со стотиците случаи за кои зборуваме. Се работи за полагање правосуден испит без завршен правен факултет, како conditio sine qua non, односно без стекнат статус на дипломиран правник. Не е предвремено полагање да “полагате” правосуден испит со стекнати 180 кредити, односно две години пред да завршите факултет, ниту дискреционото овластување покрива такво постапување.