„Неискористениот дел од годишниот одмор од 2019 година да се искористи до 31 мај 2020 година, додека делот од годишниот одмор од 2020 година да се искористи до 30 јуни 2020 година, согласно потребите на работниот процес и одобрение на работодавачот – објавена Уредба за примена на ЗРО за време на вонредна состојба.“

Службен весник на Р(С)М, бр. 90 од 4.4.2020 година