Како што можете да видите од овие редови од Енциклопедијата на Индо-европската култура, споделени од Гоце Панговски, Македонец кој живее во САД и кој е извонреден познавач на македонската историја, со часови минати низ библиотеките и архивите во САД, „старо црковниот словенски јазик, јазикот на кој се одвивале литургиите на Православната црква, е базиран на солунскиот дијалект на старо-македонскиот, и е еден од јужно-словенските јазици.“

„Модерните јужно словенски јазици“, се вели на стр. 301 од Енциклопедијата, „се македонски и тие се блиско поврзани со бугарскиот. српско-хрватскиот и словенечкиот…“.