Министерството за трговија, туризам и телекомуникации на Србија денеска соопшти дека, според новата Регулатива за задолжително производство и продажба на леб, малопродажната цена на лебот од брашно Т-500 е ограничена на 53,50 динари )29 македонски денари, според курс на еврото од 117 српски динари за едно евро) додека максималната производна цена е ограничена на 45,88 динари. .

Регулативата го регулира задолжителното производство и промет на леб, максималниот износ на маржи, дознаките и роковите за плаќање на деловните субјекти кои се занимаваат со производство на леб. Регулативата, исто така, ја ограничува највисоката стапка на вкупна маржа, пресметана на нето-фактурната цена за сите други видови леб, намалена за рабатот и попусти и попусти и изнесува најмногу 40 проценти.

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во Службен весник на Србија, а се применува од 9 август и ќе важи 30 дена.

Владата на Србија, по консултација со претставници на производители и здруженија, на денешната средба усвои пакет мерки кои се однесуваат на безбедно снабдување со дрвни сортименти и контрола на цената на огревното дрво и пелети. На иницијатива на Министерството за рударство и енергетика, а во соработка со Министерството за трговија, туризам и телекомуникации, Министерството за земјоделство, магационерите, пелетирите, како и Управата за шумарство, ЈП „Србијашуме“, Владата ја донесе Регулативата. за ограничување на цената на пелетите, како и Одлуката за привремена забрана за извоз на пелети и одредени дрвни сортименти од суштинско значење за Република Србија.

Во Република Македонија, најниската цена на лебот изнесува 50 денари, освен во одредени локални пекари кои за неколку дена ќе ги изедначат цените со моменталните кои владеат.