Состојба со заразени од Ковид 19, вкупен број и број на заразени на еден милион жители

Македонија 430 вкупно 215 заразени на еден милион жители

Србија        1476 вкупно 169 заразени на еден милион жители

Грција         1613 вкупно 155 заразени на еден милион жители

Албанија    304 вкупно 106 на еден милион

Бугарија     495 вкупно 70 на еден милион

Романија    3183 вкупно 165 на еден милион

БиХ            574 вкупно 160 на еден милион

Хрватска   1078 вкупно 175 на еден милион

Турција     18 135 вкупно 215 на еден милион

Црна Гора  160 вкупно 255 (кога Црна Гора би имала еден милион жители)