Многу бугарски пасоши на Македонци се издадени во последниве години, за кои се бара да изјават дека имаат „бугарски корени“.

Во 1953 година во Пиринска Македонија, во Бугарија, бил издаден пасош и на познатата Баба Ванѓа. Од факсимилот на оригиналот од пасошот може да се види дека во графата на националност пишува: Македонка!

Пасошот бил со важност од пет години, односно од 1953 до 1958 година.