Веб страницата на Минстерството за труд и социјална политика е со двојазични текстови. Во тоа кжете и сами да се уверите доколку отворите било која информација на страницата.

Со Министерството раководи Мила Царовска.

http://www.mtsp.gov.mk/pocetna-ns_article-carovska-podgotven-nacionalen-akciski-plan-za-sproveduvanje-na-istanbulskata-konvencija.nspx

Инаку, во Бугарија, членка на НАТО и ЕУ, тамошниот Уставен суд веќе ја укина Истанбулската конвемнција за која се зборува во текстот од линкот на Министерството, поради тоа што во текстот на Конвенцијата, грубо кажано, половите на луѓето се неодредно формулирани.